top of page

SÄÄNNÖT

22.11.2017

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kiipeilyurheilijat ry,  sen virallinen lyhenne on KURY, ja sen kotipaikka on Helsinki.

 

2§ Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kiipeilyurheilua ja levittää kiipeilyurheilun harrastusta, kohottaa jäsentensä fyysistä kuntoa ja terveyttä sekä herättää heissä oikeaa urheiluhenkeä ja pysyvää harrastusta kiipeilyurheiluun.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

– järjestää harjoitus- ja valmennustilaisuuksia

– antaa tietopuolista opetusta

– toimeenpanee kilpailuja, näytöksiä, kursseja ja juhlia.

– hankkii tarvittavia välineitä yhdistyksen käyttöön

– ylläpitää omia internetsivuja

– vaikuttaa kotipaikkakunnallaan liikunta- , terveyskasvatus- sekä liikuntapaikkasuunnitteluun.

– järjestää yhdistyksen tarkoitukseen liittyviä matkoja jäsenilleen

– osallistuu jäsentensä välittömiin kilpailukustannuksiin.

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan: toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia, omistaa toimintansa kannalta tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta, myydä mainostilaa ja solmia sponsorisopimuksia, harjoittaa anniskelutoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä sekä tehdä pienimuotoista talkootyötä.

 

3§ Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hyväksytään henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja maksaa yhdistyksen liittymismaksun yhdistyksen edellyttämällä tavalla. Jäsenyys astuu voimaan sillä hetkellä, kun sekä liittymismaksu on maksettu että jäseneksi ottamiseen tarvittavat tiedot on toimitettu yhdistykselle. Kevytjäseneksi hyväksytään sellainen täysi-ikäinen henkilö, joka täyttää edellä mainitut kriteerit. Kevytjäsen ei ole seuran kautta vakuutettu.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

 

4§ Jäsenen oikeudet

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kevytjäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. 

 

5§ Jäsenen velvollisuudet

Varsinainen jäsen ja kevytjäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun. Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä ei ole liittymismaksua eikä jäsenmaksuvelvollisuutta.

 

6§ Jäsenen eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

 

7§ Jäsenen erottaminen

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistyksen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai enää täytä laissa tai säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

8§ Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kaksi ja enintään seitsemän jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan:  syyskokous valitsee kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan vähintään kaksi ja enintään seitsemän jäsentä, joista puolet tai lähinnä puolet on vuosittain erovuorossa.

 

9§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja tai hallituksen oikeuttama henkilö, kukin yksin.

 

10§ Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

 

11§ Tilintarkastus

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös vahvistetaan. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kyseistä kokousta hallitukselle.

 

12§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous pidetään syys-joulukuussa.

 

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus

 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

 7. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan tilikauden tilejä

 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus

 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

 5. vahvistetaan varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä kevytjäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

 6. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio

 7. valitaan seuran puheenjohtaja

 8. valitaan hallitus 8 §:n mukaan

 9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

13§ Päätöksentekojärjestys

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

14§ Ylimääräinen kokous

Ylimääräinen kokous pidetään kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. 

Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

 

15§ Kokouskutsutapa

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 21 päivää ennen kokousta

– kirjeitse tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen

– yhdistyksen kotisivuilla.

 

16§ Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

 

17§ Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

 

18§ Muuta

Yhdistys sitoutuu noudattamaan Suomen kiipeilyliitto SKIL ry:n sääntöjä.

bottom of page